Roche​代理试剂,氧化型辅酶I、链霉蛋白酶[链霉蛋白酶E]、潮霉素B

Roche代理试剂

货号 产品中文 产品英文 产地 规格
10004626 氧化型辅酶I NAD Roche 500mg
10004626 氧化型辅酶I NAD Roche 500mg*10
10004642 还原型辅酶I NADH Na2 Roche 250mg
10004642 还原型辅酶I NADH Na2 Roche 250mg*4
10004669 氧化型辅酶II NADP Na2 Roche 100mg
10004669 氧化型辅酶II NADP Na2 Roche 100mg*10
10041939 还原型辅酶II NADPH Na4 Roche 25mg
10041939 还原型辅酶II NADPH Na4 Roche 25mg*10
10107409001 丝裂霉素C Mitomycin C Roche 2mg
10107409001 丝裂霉素C Mitomycin C Roche 2mg*5
10236276001 4′,6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 DAPI Roche 10mg
10236276001 4′,6-二脒基-2-苯基吲哚二盐酸盐 DAPI Roche 10mg*5
103888 细胞色素C[马心] Cytochromes C(Horse Heart) Roche 25mg
103888 细胞色素C[马心] Cytochromes C(Horse Heart) Roche 25mg*10
10735108001 牛血清白蛋白[组份五] Albumin from bovine serum[BSA] Roche 5g
10735108001 牛血清白蛋白[组份五] Albumin from bovine serum[BSA] Roche 5g*10
11459643001 链霉蛋白酶[链霉蛋白酶E] Pronase E Roche 250mg
11459643001 链霉蛋白酶[链霉蛋白酶E] Pronase E Roche 250mg*5
11583794001 蛋白酶抑制剂 Aprotinin Roche 2mg
11583794001 蛋白酶抑制剂 Aprotinin Roche 10mg
11814273001 三羟甲基氨基甲烷 Tris-base Roche 500g
11814273001 三羟甲基氨基甲烷 Tris-base Roche 500g*10
10041939 还原型辅酶II NADPH Na4 Roche 1g
10041939 还原型辅酶II NADPH Na4 Roche 1g*5
10783641001 聚乙二醇 1500 PEG 1500 Roche 5ml
10783641001 聚乙二醇 1500 PEG 1500 Roche 5ml*3
10843555001 潮霉素B Hygromycin B Roche 1g
10843555001 潮霉素B Hygromycin B Roche 1g*5
10843555001 潮霉素B Hygromycin B Roche 1g
10843555001 潮霉素B Hygromycin B Roche 1g*5

 

上海金畔生物科技有限公司代理各种进口试剂耗材,欢迎来电咨询18301939375,量多优惠。网站可提供的所有产品和服务均不得用于人体或动物的临床诊断或治疗,仅可用于科研等非医疗目的。