NEB代理 , 限制性内切酶 , Fnu4HI(星选酶) #R0178L

产品资料 – 限制性内切酶 – 限制性内切酶

Fnu4HI(星选酶)

#R0178L 1,000 units

#R0178S 200 units

#R0178V 100 units 

识别位点

NEB代理 , 限制性内切酶 , 限制性内切酶

在不同反应缓冲液的活性

NEBuffer 1.1: <10%
NEBuffer 2.1: <10%
NEBuffer 3.1: <10%
CutSmart Buffer: 100%

特性

CutSmart、重组酶、省时酶。

反应条件

CutSmart 缓冲液,37℃。

浓度

10,000 units/ml。

甲基化敏感性

对哺乳动物基因组 DNA CpG 甲基化敏感。

注意事项

Fnu4Hl 产生的 DNA 片段包含有单碱基的 5´ 突出端,比平末端更难连接。