016134TSKGeL HXL系列


016134TSKGeL HXL系列

  • 货号:016134
  • 规格:支
  • 品牌:TOSOH
  • 价格:询价
  • 产品描述:

简单介绍TSK-GeL有机溶剂相凝胶渗透色谱柱有良好的溶剂置换性和耐久性,四种混合柱,用于分离聚合物、高分子添加剂以及一般有机物。

详细介绍

产品描述

型号

货号

粒径

规格

排阻限

TSK-GeL HHR系列

G1000HHR

017352

7μm

7.8×300mm

5×103

G2000HHR

017353

7μm

7.8×300mm

2×105

G2500HHR

017354

10μm

7.8×300mm

1×106

G3000HHR

017355

10μm

7.8×300mm

2.5×106

G4000HHR

017356

13μm

7.8×300mm

5×107

G5000HHR

017357

13μm

7.8×300mm

5×107

G6000HHR

017358

7μm

7.8×300mm

5×103

G7000HHR

017359

7μm

7.8×300mm

5×103

TSK-GeL HXL系列

G1000HXL

016131

7μm

7.8×300mm

5×103

G2000HXL

016134

7μm

7.8×300mm

2×105

G2500HXL

016135

10μm

7.8×300mm

1×106

G3000HXL

016136

10μm

7.8×300mm

2.5×106

G4000HXL

016137

13μm

7.8×300mm

5×107

G5000HXL

016138

13μm

7.8×300mm

5×107

G6000HXL

016139

7μm

7.8×300mm

5×103