Lonza支原体试剂盒产品列表,LT07-118,MycoAlert支原体检测试剂盒

产品货号 产品名称
LT07-118 Lonza MycoAlert支原体检测试剂盒(LT27-217*2+218*1+221*2)
LT07-218 Lonza MycoAlert支原体检测试剂盒(LT27-217*5+218*1+221*5)
LT07-318 Lonza MycoAlert 支原体检测试剂盒(LT27-220+LT27-224+LT27-216)
LT07-418 Lonza MycoAlert支原体检测试剂盒(LT27-237*2+218*1+238*2)
LT07-518 Lonza MycoAlert支原体检测对照试剂盒(LT27-235+LT27-236)
LT07-701 Lonza MycoAlert Plus支原体检测试剂盒(LT27-284+LT27-287+LT27-290)
LT07-703 Lonza MycoAlert Plus支原体检测试剂盒(LT27-284*3+LT27-287*3+LT27-290*3)
LT07-705 Lonza MycoAlert Plus支原体检测试剂盒(LT27-285+LT27-288+LT27-291)
LT07-710 Lonza MycoAlert Plus支原体检测试剂盒(LT27-286*1+289*1+292*1)
LT07-818 Lonza MycoAlert支原体去除试剂(LT27-280+LT27-281)
LT07-918 Lonza MycoAlert支原体去除试剂 (LT27-282+LT27-283)
LT27-292 Lonza MycoAlert PLUS缓冲液
LT37-701 Lonza MycoAlert Plus检测对照试剂盒
VZA-2011 Lonza MycaZap支原体预防试剂,用于细胞系
VZA-2012 Lonza MycaZap支原体预防试剂,用于细胞系
VZA-2021 Lonza MycaZap支原体预防试剂,用于原代细胞
VZA-2022 Lonza MycaZap支原体预防试剂,用于原代细胞
VZA-2031 Lonza MycaZap支原体预防试剂
VZA-2032 Lonza MycaZap支原体预防试剂