ACE Phenyl,ACE-125-2546,ACE-125-1546,Partisil高纯不定型硅胶wCS(标准型)柱

ACE Phenyl

 

分离机理 作用强度
π-π相互作用
偶极-偶极相互作用 中等
疏水相互作用 中等
目标分析物
具有π健的分析物 
分析物具有电子离域或吸电子基团,例如,卤素、硝基、酮类以及酸类
具有质子供体基团的分析物
具有不同偶极矩的分析物
推荐用途
立体异构体
类固醇
紫杉烷
取代的芳香族化合物
含水量高的条件下
尺寸(mm) 粒径(µm) 货号 尺寸(mm) 粒径(µm) 货号
4.6 x 250 5 ACE-125-2546 3.0 x 20 5 ACE-125-0203
4.6 x 150 5 ACE-125-1546 3.0 x 20 3 ACE-115-0203
4.6 x 150 3 ACE-115-1546 2.1 x 250 5 ACE-125-2502
4.6 x 100 5 ACE-125-1046 2.1 x 150 5 ACE-125-1502
4.6 x 100 3 ACE-115-1046 2.1 x 150 3 ACE-115-1502
4.6 x 75 5 ACE-125-7546 2.1 x 100 5 ACE-125-1002
4.6 x 75 3 ACE-115-7546 2.1 x 100 3 ACE-115-1002
4.6 x 50 5 ACE-125-0546 2.1 x 75 5 ACE-125-7502
4.6 x 50 3 ACE-115-0546 2.1 x 75 3 ACE-115-7502
4.6 x 30 5 ACE-125-0346 2.1 x 50 5 ACE-125-0502
4.6 x 30 3 ACE-115-0346 2.1 x 50 3 ACE-115-0502
4.6 x 20 5 ACE-125-0246 2.1 x 30 5 ACE-125-0302
4.6 x 20 3 ACE-115-0246 2.1 x 30 3 ACE-115-0302
3.0 x 250 5 ACE-125-2503 2.1 x 20 5 ACE-125-0202
3.0 x 150 5 ACE-125-1503 2.1 x 20 3 ACE-115-0202
3.0 x 150 3 ACE-115-1503 1.0 x 250 5 ACE-125-2501
3.0 x 100 5 ACE-125-1003 1.0 x 150 5 ACE-125-1501
3.0 x 100 3 ACE-115-1003 1.0 x 150 3 ACE-115-1501
3.0 x 75 5 ACE-125-7503 1.0 x 100 5 ACE-125-1001
3.0 x 75 3 ACE-115-7503 1.0 x 100 3 ACE-115-1001
3.0 x 50 5 ACE-125-0503 1.0 x 75 5 ACE-125-7501
3.0 x 50 3 ACE-115-0503 1.0 x 75 3 ACE-115-7501
3.0 x 30 5 ACE-125-0303 1.0 x 50 5 ACE-125-0501
3.0 x 30 3 ACE-115-0303 1.0 x 50 3 ACE-115-0501

Partisil高纯不定型硅胶wCS(标准型)柱

产品描述 粒径 规格 原Whatman货号 Hichrom 货号
Partisil oDs-3 5um 4.6×100mm 4222-225 P5ODS3-100A
4.6×250mm 4238-001 P5ODS3-250A
Partisil ODs-3 10um 4.6×100mm P10ODS3-100A
4.6×250mm 4228-001 P10ODS3-250A
Partisil 10 ODS-2 10pm 4.6×100mm P10ODS2-100A
4.6×250mm 4224-001 P10ODS2-250A
Partisil 10 ODs 10pm 4.6×100mm P10ODS-100A
4.6×250mm 4223-001 P10ODS-250A
Partisil C8 5um 4.6×100mm 4222-232 P5C8-100A
4.6×250mm 4239-001 P5C8-250A
Partisil C8 10pm 4.6×100mm P10C8-100A
4.6×250mm 4229-001 P10C8-250A
Partisil PAC 5pm 4.6×100mm P5PAC-10OA
4.6×250mm 4235-001 P5PAC-250A
Partisil PAC 10um 4.6×100mm P10PAC-10OA
4.6×250mm Jan-25 P10PAC-250A
Partisil Silica 5um 4.6×100mm —— P5-100A
4.6×250mm Jan-15 P5-250A
Partisil Silica 10pm 4.6×100mm P10-10OA
4.6×250mm Jan-16 P10-250A
Partisil SAX 5um 4.6×100mm 4222-227 P5SAX-100A
Partisil SAx 10um 4.6×250mm Jan-26 P10SAX-250A
Partisil scx 5um 4.6×100mm 4222-228 P5SCx-100A
Partisil sCx 10um 4.6×250mm Jan-27 P10SCx-250A